Inocybe hystrix (Fr.) Karsten
Photo: Enzo Musumeci